Parabula

Ang talinghaga, talinhaga, o parabula ay isang maikling kuwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Bibliya. Read more..

Ang Alibughang Anak

May isang mayamang ama na may dalawang anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Nang makuha na ng bunso ang kanyang mana ay ipinagbili niya agad ito makalipas lamang ang ilang araw. Matapos ito ay umalis siya at nagtungo sa …

Ang Alibughang Anak Read More »

Ang Mabait na Samaritano

Isang lalaki ang naglakbay mula Jerusalem patungong Jerico. Sa daan ay hinarang siya, pinagnakawan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos wala nang buhay ng masasamang loob. Isang pari ang napadaan kung saan nakahandusay ang lalaki. Ngunit nang makita niya ang lalaki, sa kabilang gilid ng daan siya lumakad. Ganito rin ang ginawa ng isang napadaang Levite. …

Ang Mabait na Samaritano Read More »

Ang Maghahasik

May isang maghahasik na nagsabog ng binhi. Habang isinasabog niya ang mga butil sa bukid, hindi niya napansin ang pagbagsak ng mga butil sa iba’t ibang lugar. Marami ang nasabog sa tabi ng daan at nayapakan. Dumating ang mga ibon at ito ay kinaing lahat. Ang iba ay nasabog sa batuhan na kakaunti ang lupa. …

Ang Maghahasik Read More »

Ang Sampung Dalaga

Ang pagtatamo sa kaharian ng langit ay itinutulad sa pangyayari ukol sa sampung dalaga na naghihintay sa kanilang mapapangasawa. At sinabi ni Jesus, “Magbantay kayo, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras.” Lima sa mga dalaga’y matatalino at ang lima naman ay mga hangal. Ang matatalinong dalaga ay nagbaon ng sobrang langis para sa …

Ang Sampung Dalaga Read More »

Ang Tatlong Alagad

Isang lalaki ang paalis upang maglakbay. Tinawag niya ang kanyang tatlong alagad. Binigyan niya ng pera ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Ang una ay binigyan niya ng limang libong piseta, ang ikalawa ay dalawang libo, at ang ikatlo ay isang libo. Pagkatapos ay umalis na ang lalaki upang maglakbay. Samantala, ang alagad na …

Ang Tatlong Alagad Read More »

Ang Espesyal na Bata

Lima ang naging anak ni Mang Ramon at Aling Mila. Ang bunso na isang lalaki ay abnormal. Ang tawag dito ay mongoloid. Ang batang abnormal pinangalanan nilang Pepe. Malambot ang mga paa at mga kamay ni Pepe. Kahit na malaki na siya ay kailangan parin siyang alalayan ng kanyang ina sa paglalakad para hindi siya …

Ang Espesyal na Bata Read More »

Ang Alkansya ni Boyet

Mahirap lamang ang pamilya ni Boyet. Ang ama niyang si Mang Delfin ay isang magsasaka subalit walang sariling lupa. Inuupahan lamang nito ang tinatamnan ng palay. Ang ina naman niyang si Aling Pacing ay simpleng maybahay lamang. Sampung taon na si Boyet. Siya ang panganay sa kanilang apat na magkakapatid. Sa pasukan ay nasa ika-apat …

Ang Alkansya ni Boyet Read More »