Filipino » Tula » Ang Panday

Ang Panday

Kaputol na bakal na galing sa bundok,

Sa dila ng apoy kanyang pinalambot;
Sa isang pandaya'y matyagang pinukpok
At pinagkahugis sa nasa ng loob.


Walang anu-ano'y naging kagamitan,
Araro na pala ang bakal na iyan;
 Ang mga bukiri'y payapang binungkal,
 Nang magtaniman na'y masayang binungkal,

Ngunit isang araw'y nagkaron ng gulo,
 At ang buong bayan ay bulkang sumubo;
 Tanang mamamaya'y nagtayo ng hukbo,
 Pagka't may laban nang nag-aalimpuyo!

Ang lumang araro'y pinagbagang muli,
 At saka pinanday nang nagdudumali;
 Naging tabak namang tila humihingi,
 Ng paghihiganti ng lahing sinawi!

Kaputol na bakal na kislap ma'y wala,
 Ang kahalagahan ay di matingkala -
 Ginagawang araro, pambuhay ng madla;
 Ginagawang sandata, pananggol ng bansa.

Pagmasdan ang panday, nasa isang tabi,
 Bakal na hindi makapagmalaki;
 Subali't sa kanyang kamay na marumi
 Nariyan ang buhay at pagsasarili!


Talakayin

comments powered by Disqus
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...